Forum www.powstaniewlkp.fora.pl Strona Główna www.powstaniewlkp.fora.pl
Forum Komisji Historycznej TPPW w Poznaniu. Prosimy o zarejestrowanie się.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Konkurs na plakat Niepodległej

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.powstaniewlkp.fora.pl Strona Główna -> Konkursy
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Zdzisław
Dołączył: 28 Gru 2007
Posty: 520
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 9:30, 19 Lis 2017    Temat postu: Konkurs na plakat Niepodległej

Dziewięć tysięcy złotych wynosi pula nagród w ogólnopolskim konkursie na plakat z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłoszonym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Przedmiotem konkursu jest plakat nawiązujący w swojej treści do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Technika prac jest dowolna.

Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie – profesjonalni artyści, a także uczniowie i studenci szkół plastycznych z całego kraju. Termin nadsyłania prac mija 15 grudnia 2017 roku. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez wojewodę.

Na autora najlepszego plakatu czeka Nagroda Główna w wysokości 5000 zł. Zdobywca Drugiej Nagrody otrzyma 3000 zł, zaś Trzeciej Nagrody – 1000 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi jeszcze w tym roku. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa plakatów w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponadto zwycięska praca trafi do materiałów publikowanych przez urząd w ramach obchodów 100-lecia niepodległości.

Liczymy na to, że nasz konkurs nawiąże do tradycji Polskiej Szkoły Plakatu i zaowocuje ciekawymi dziełami sztuki – mówi Jarosław Jakubowski, pełnomocnik wojewody ds. kultury, dziedzictwa narodowego i polityki historycznej.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.

źródło:
[link widoczny dla zalogowanych]


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
NA PLAKAT Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na samodzielne zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie ilustrować stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zwanego dalej „pracą”, w tym również kryteria oceny oraz zasady nagradzania zwycięzców konkursu.
§ 2
Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, zwany dalej “Organizatorem”.


§ 3
Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych prac najciekawszej pracy, która
w zamierzeniu Organizatora będzie stanowić znak graficzny obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości używany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 4
W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie - profesjonalni artyści plastycy, studenci wyższych szkół plastycznych oraz uczniowie średnich szkół plastycznych z terenu całego kraju.

§ 5
1. Udział w Konkursie wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
a) zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania jego warunków,
b) samodzielnego wykonania pracy przez uczestnika konkursu,
c) przesłania lub dostarczenia do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy w terminie do 15 grudnia 2017 r. podpisanej imieniem i nazwiskiem pracy z informacją o adresie uczestnika, jego krótkim biogramem artystycznym oraz ewentualnie nazwą jego szkoły,
d) podpisania deklaracji udziału w konkursie według wzoru określonego w Załączniku
do niniejszego Regulaminu i nadesłania wypełnionej i podpisanej deklaracji wraz
z pracą konkursową. Deklaracja udziału w Konkursie powinna być umieszczona
w zaklejonej kopercie i dołączona do pracy konkursowej.
e) Prace niespełniające warunków wskazanych w ust. 1 lit. b) – d) powyżej nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 6
1. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być wykonane na papierze, w formacie minimum A3.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Ze względu na trudność w zaimportowaniu zwycięskiej pracy do druku, nie będą dopuszczone do Konkursu prace przestrzenne, prace wykonane przy użyciu plasteliny, materiałów roślinnych, szkła, produktów spożywczych i innych tego rodzaju materiałów.

§ 7
1. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace wykonane zespołowo.
2. Każda zgłoszona do Konkursu praca musi mieć jednego autora.

§ 8
1. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz do 15 grudnia 2017 r. z dopiskiem “Konkurs plastyczny – Niepodległa”.
2. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem o zachowaniu wskazanego w ust. 1 terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac.
4. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§ 9
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” w składzie określonym przez Organizatora.
2. Prace spełniające wymogi formalne przewidziane w § 5 ust. 1 lit. b) - d) niniejszego Regulaminu poddane zostaną ocenie Komisji, która na podstawie kryteriów wskazanych w ust. 3 poniżej wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz zdobywców drugiej i trzeciej nagrody. Komisja może także przyznać wyróżnienia. Zwycięzca Konkursu, zdobywcy drugiej
i trzeciej nagrody oraz osoby, którym przyznano wyróżnienia zwane będą dalej łącznie „Laureatami”.
3. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) zgodność przesłania zawartego w pracy z tematem Konkursu,
2) oryginalność formy i treści,
3) walory artystyczne (m.in. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania).
4. Decyzja Komisji co do wyboru zwycięskiej oraz wyróżnionych prac jest ostateczna.
5. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej.
6. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia pracy do Konkursu.
8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy [link widoczny dla zalogowanych] w zakładce „Konkursy Wojewody”, najpóźniej do 22 grudnia 2017 r.

§ 10
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystości, jaka odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie później jednak niż do 27 grudnia 2017 r.:
1) Nagroda Główna w wysokości 5000 zł,
2) Druga Nagroda wysokości 3000 zł,
3) Trzecia Nagroda w wysokości 1000 zł.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie uroczystości, o której mowa w ust. 1 powyżej pisemnie, drogą pocztową z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
3. W przypadku przyznania wyróżnień, Organizator może postanowić o wręczeniu nagród rzeczowych również osobom wyróżnionym.
4. Organizator nie odpowiada za niezawinione przez siebie skutki braku możliwości kontaktu z Laureatami Konkursu, w szczególności wówczas, gdy Laureat podał błędne dane kontaktowe lub nie odbiera kierowanych do niego oświadczeń (telefonów, korespondencji).
5. Laureat Konkursu traci roszczenie o wydanie mu nagrody przyznanej w Konkursie jeśli nie stawi się po jej odbiór na uroczystość, o której mowa ust. 1 powyżej.

§ 11
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia, iż praca jest efektem jego osobistej działalności twórczej wobec czego przysługuje mu do zgłoszonej do Konkursu pracy ogół majątkowych i osobistych praw autorskich, a także prawa zależne do ww. pracy.
2. Z chwilą przekazania pracy Organizatorowi uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności na Skarb Państwa – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego autorskie prawa majątkowe do pracy na następujących polach eksploatacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, w tym w szczególności wytwarzania dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie skanów;
b) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę utrwalono,
w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach;
d) w zakresie rozpowszechniania pracy, w tym w szczególności jej publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator Konkursu uprawniony jest do korzystania z pracy w sposób zgodny z jej charakterem i przeznaczeniem oraz przyjętymi zwyczajami, w tym w szczególności ma prawo do wykorzystywania całości lub części pracy w celu, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, a także w innych dowolnie określonych przez Organizatora Konkursu celach w tym m.in. do stworzenia innych utworów, do wykonania opracowań pracy, do wykonania stron internetowych, w książkach, w programach telewizyjnych, w materiałach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy przenosi nieodpłatnie na Organizatora Konkursu:
a) własność wydanych Organizatorowi Konkursu egzemplarzy prac,
b) wyłączne prawo do opracowywania pracy oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej.
5. Przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego do pracy nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych państw.
6. Uczestnik Konkursu, jako autor pracy upoważnia Organizatora Konkursu
do wykonywania w imieniu uczestnika jego autorskich praw osobistych do pracy,
tj. w szczególności prawa do:
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy pracy,
b) decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy publiczności,
c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z pracy.
7. W przypadku potrzeby wykorzystania przez Organizatora Konkursu pracy na innych polach eksploatacji niż wymienione w § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnik przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie korzystania z tych pól nieodpłatnie, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Organizatora, w sposób wskazany w tym wezwaniu.

§ 12
1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za skutki naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.
2. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia powołując się na naruszenie jej praw do pracy zgłoszonej do Konkursu przez uczestnika wystąpi przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw do tej pracy wówczas uczestnik, który pracę tę zgłosił do Konkursu zwolni Organizatora ze skutkami określonymi w art. 392 kodeksu cywilnego od tych roszczeń oraz zwróci Organizatorowi wszystkie koszty, jakie poniósł on w związku z takimi roszczeniami, w tym w szczególności równowartość wypłaconych odszkodowań, grzywien, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego itp. Zwrot wyżej wskazanych należności nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przez uczestnika wezwania do zapłaty.
3. Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zobowiązuje się do niezgłaszania wobec Organizatora oraz osób, którym Organizator udostępnił pracę uczestnika, jakichkolwiek roszczeń związanych
z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem pracy uczestnika, w szczególności roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych oraz osobistych uczestnika.

§ 13
1. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych
w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ).
2. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz – Organizator Konkursu. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne ale konieczne aby wziąć udział w Konkursie.
3. Laureat Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył oraz stworzonej przez siebie pracy w ramach promocji Konkursu, Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 oraz działalności Organizatora.

§ 14
Laureaci Konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranej w niniejszym Konkursie.

§ 15
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykorzystania zwycięskiej pracy do celu, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, w związku z ujawnieniem się niezależnych od Organizatora przeszkód.

§ 16
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw uczestników Konkursu. Nie może być również w ten sposób interpretowane,
gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu
z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się
i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą po upływie 3 dni od dnia zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie ….……….
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
4. Niniejszy Regulamin wraz z formularzem deklaracji udziału w Konkursie dostępny jest na stronie [link widoczny dla zalogowanych] oraz w siedzibie Organizatora w pokoju nr 115.


Załącznik do Regulaminu Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plakat z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Deklaracja udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
na plakat z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości..……………………………………………..
/ imię i nazwisko uczestnika Konkursu/

……………………………………………….
/adres zamieszkania/

…………………………………………
/PESEL ewentualnie data urodzenia/

……………………………………………
/NIP/

…………………………………………….
/nr telefonu , adres e-mail- do kontaktu /

………………………………………………………………….…………….….
/ nazwa szkoły, do której uczestnik Konkursu uczęszcza lub którą ukończył/

Niniejszym oświadczam, co następuje:

1. zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plakat z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (zwanego dalej „Regulaminem”), którego treść akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
2. praca, którą zgłosiłem/zgłosiłam do Konkursu jest wynikiem mojej osobistej działalności twórczej wobec czego przysługuje mi do niej ogół autorskich praw majątkowych
i osobistych, a także prawa zależne do niej,
3. z chwilą przekazania pracy Organizatorowi Konkursu przenoszę nieodpłatnie na Skarb Państwa - Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - bezterminowo i na zasadzie wyłączności - autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej będącej efektem mojej osobistej działalności twórczej, na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, w tym w szczególności wytwarzania dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie skanów,
b) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu,
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę utrwalono,
w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach,
d) w zakresie rozpowszechniania pracy, w tym w szczególności jej publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenoszę nieodpłatnie na Skarb Państwa - Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego własność wydanego Organizatorowi Konkursu egzemplarza pracy konkursowej oraz wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. pracy w zakresie określonym w pkt. 3 powyżej.
5. upoważniam Organizatora Konkursu do wykonywania w moim imieniu autorskich praw osobistych do pracy konkursowej tj. w szczególności prawa do:
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy pracy,
b) decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy publiczności,
c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z pracy,
6. w przypadku potrzeby wykorzystania przez Organizatora Konkursu pracy na innych polach eksploatacji niż wymienione powyżej, przeniosę na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie korzystania z tych pól nieodpłatnie,
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora Konkursu, w sposób wskazany w tym wezwaniu,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszej deklaracji w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zapisami Regulaminu,
8. wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszkam lub szkole, do której uczęszczam oraz stworzonej przeze mnie pracy w ramach promocji Konkursu, Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 oraz działalności Organizatora.……………………………………………………….
/data, imię i nazwisko


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.powstaniewlkp.fora.pl Strona Główna -> Konkursy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin